Elvis Costello leverte en bunnsolid konsert i Bodo¸ Spektrum fredag kveld

Hyllet Bodø som rockehovedstad

an.no: Sofie Braseth: 3rd August 2013.

Elvis Costello kickstartet Nordland Musikkfestuke.

Elvis Costello leverte en bunnsolid konsert i Bodø Spektrum fredag kveld. På forhånd var det solgt rundt 1000 billetter, og totalt var det 1100 som hadde løst inn billett for å se "Elvis in concert".

Store fans

Astrid Christensen (54), Anja Torgersen (52) og Ejner Mengel-Christensen (65) er alle tre store Costello-fans. De hadde benket seg rett foran scenen en halvtime før konsertstart, og hadde store forventninger til konserten.

- Han er allsidig, og spennende både musikalsk og menneskelig, sier Torgersen.

De tre har fulgt Costello siden 70-tallet.

- Men har har laget mye bra siden da, føyer Astrid Christensen til.

Tre ekstranumre

Torgersen hadde håpet å få høre "Allison", og det fikk hun, helt i slutten av settet på rundt to timer.

Elvis Costello med band gikk på scenen klokka 21, og spilte helt til klokka 23, da han gikk av etter tre ekstranumre.

Costello åpnet med "I hope you're happy now", og spilte blant annet også "Everyday I write a book", "Green Shirt" og "Accidents will happen". "Shipbuilding" ble framført sammen med festivalprofil Svante Henryson, og Costello spilte "She" fra Notting Hill og Prince sin "Purple Rain" som to av tre ekstranumre.

Attitude

Det var en som vanlig bebrillet og hattebekledd Costello som inntok Bodø Spektrum med sitt band, bestående av trommis, keyboardist og bassist. Costello selv spilte gitar, og hadde festivalprofil Svante Henryson med som gjest på tre av låtene i settet, deriblant velkjente "Shipbuilding".

Costello inntok scenen nonchalant, men allikevel imøtekommende, tyggende på en tyggis som han beholdt i munnen store deler av konserten. Han sa lite første halvdel av settet, men halvveis løsnet det, og artisten kom både med anekdoter, vitser og utrop til publikum.

- Godt voksne

Cathrine Albrigtsen var skjenkesjef under arrangementet. Hun kan fortelle at det gikk mye i både øl og vin, men lite mineralvann...

- Det er stort sett godt voksne her, og mye menn. Det er mye blide, feststemte og spente mennesker her. Dette er første gang Elvis Costello er i Bodø, og det ligger en spenning og forventning i lufta. Jeg tror det blir kjempestemning her etter hvert, sa Albrigtsen i forkant av konserten.

Og stemning ble det.

Ordfører i Bodø Ole Henrik Hjartøy var blant dem som sang med under konserten. Han var sammen med sin kone Wenche og deres sønner Thomas og Joachim. Ifølge kona Wenche er ordføreren en ekte "musikkfrik".

- I '78 var første gang jeg hørte Elvis Costello, og "Watching The Detectives". Da var jeg solgt, gliser Hjartøy.

Dette var første gang ordføreren så Costello, og han forteller i etterkant av konserten at artisten innfridde forventningene.

- Konserten var helt topp. Elvis Costello leverte til de grader og innfridde alle mine ønsker.

Ordføreren røper at "Watching The Detectives" var en personlig favoritt.

- Det var den beste konserten på lang tid.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shrouded Bodo as rock capital

an.no: Sofie Braseth: 3rd August 2013

Elvis Costello kick started Nordland Music Festival.

Elvis Costello delivered a rock-solid concert in Bodø Spektrum Friday night. Beforehand it was sold around 1,000 tickets, and overall it was in 1100 that had resolved the ticket to see "Elvis in concert".

Store fans

Astrid Christensen (54), Anja Torgersen (52) and Ejner Mengel-Christensen (65), all three major Costello fans. They had turnout in front of the stage half an hour before the concert starts, and had great expectations for the concert.

- He's versatile and exciting both musical and human, said Torgersen.

The three have followed Costello since the 70's.

- But have made a lot of good since then joins Astrid Christensen.

Three additional numbers

Torgersen had hoped to hear "Allison" and that she had, at the very end of the set in around two hours.

Elvis Costello and band took to the stage at 21, and played until at 23, when he resigned after three encores

Costello opened with "I hope you're happy now," and played among other also "Everyday I write a book", "Green Shirt" and "Accidents will happen". "Shipbuilding" was performed along with a festival profile Svante Henryson and Costello recorded "She" from Notting Hill and Prince's "Purple Rain" as two of the three additional numbers.

Attitude

It was as usual bespectacled and hattebekledd Costello who took Bodø Spektrum with his band, consisting of drummer, keyboardist and bassist. Costello himself played guitar and had festival profile Svante Henryson as a guest on three of the songs in the set, including the famous "Shipbuilding".

Costello took the stage casually, yet welcoming, chewing a gum which he held in his mouth most of the concert. He said little first half of the set, but half rolling, and the artist came both with anecdotes, jokes and cry to the public.

- Well adults

Cathrine Albrigtsen was bestowing boss during the event. She could tell that there was a lot of beer and wine, but little mineral water ...

- It is mostly mature adults here, and a lot of men. There is a lot of cheerful, festive and tense people here. This is the first time Elvis Costello is in Bodø, and there is an excitement and anticipation in the air. I think it is a great atmosphere here soon, said Albrigtsen prior to the concert.

And the mood was.

Mayor of Bodo Ole Henrik Hjartøy was among those who sang with the concert. He was with his wife Wenche and their sons Thomas and Joachim. According to his wife Wenche's mayor a true "musikkfrik".

- In '78 was the first time I heard Elvis Costello, and "Watching The Detectives". Then I was sold, grinning Hjartøy.

This was the first time the mayor saw Costello, and he said after the concert, the artist met expectations.

- The concert was top notch. Elvis Costello delivered to the degree and fulfilled all my wishes.

The mayor reveals that "Watching The Detectives" was a personal favorite.

- It was the best concert in a long time.