Elvis Costello 22/10 Carre, Amsterdam

Elvis Costello 22/10 Carre, Amsterdam

Podium Info: Jennifer Worrell: 23rd October 2014. Photo by Paul Barendregt.

De inmiddels 60-jarige Elvis Costello is de jongste niet meer maar weet anno nu nog steeds stampvolle zalen te trekken. Zijn soloconcert in Carré is namelijk zó uitverkocht dat het theater maar een wachtlijst moest invoeren. Wanneer de lichten uit gaan, begint de avond met een luid gejoel van een zaal vol met fans die inmiddels flink met de grote ster mee verjaard zijn.

Een belangrijk aspect dat Costello deze avond typeert, is zijn bijzonder leuke gevoel voor humor. Wanneer de spotlights aangaan, rent hij vrolijk het podium op, duikt nog even snel weg achter de piano die klaarstaat op het podium, springt weer overeind, neemt zijn hoedje af en zet hem weer op en rent tot slot naar een van zijn vele gitaren waarna hij met pit het nummer ‘45’ inzet.

Gedurende deze show brengt de Britse singer-songwriter de crème de la crème van zijn oeuvre ten gehore, al blijft het soms angstvallig stil in de zaal. Na het eindigen van ‘Either Side of the Same Town’ draait hij zich om voor het nemen van een slokje water en zegt aan de hand van deze stilte: “I thought you were gone!”. Zijn show vol zit met grappige anekdotes over zijn wilde jeugd en vele andere verhalen, én tevens met covers van artiesten die hem hebben geïnspireerd. Zo brengt hij het nummer ‘Lost On the River’ van Bob Dylan ten gehore en volgt niet lang hierna ook het welbekende nummer ‘She’ van Charles Aznavour die hij op een prachtige, gevoelige manier weet te vertolken waarna een oorverdovend applaus en gegil de zaal vult.

Er kan met zekerheid gezegd worden dat Elvis Costello een echte entertainer is en een ijzersterke one-man show neer weet te zetten die soms vol verrassingen zit. Dit bewijst zich tijdens het nummer ‘Watching the Detectives’ waarbij hij halverwege een minuten lang durende gitaarsolo ten gehore brengt en er op een gegeven moment zelfs vanuit het niets een megafoon bij pakt en er doorheen begint te loeien met de sirene. Na deze aparte, memorabele performance neemt Costello afstand van de microfoon, plugt hij zijn gitaar uit en zegt hij vanwege de prachtige akoestiek van de zaal het nummer ‘Alison’ zonder enige versterking te willen spelen. Hiermee krijgt hij de gehele zaal muisstil. Het publiek gaat na afloop uit zijn dak en geeft de man een dik verdiende staande ovatie die aardig lang aanhoudt totdat hij zijn eerste toegift inzet.

Waar hij tot nu toe enkel nog op zijn gitaar speelde en iedereen zich nou al af begon te vragen waar die piano voor was (want het was toch solo in concert?), kruipt Costello voor een aantal nummers achter dit instrument. Zijn ruim 2,5 uur durende show is tot slot zelfs nog voorzien van een tweede toegift. De ster eindigt met de ballad ‘I Want You’ en vervolgens met de knaller ‘Peace, Love and Understanding’ waarmee hij zijn fans een avond heeft gegeven die zij niet snel meer zullen vergeten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

The now 60-year-old Elvis Costello is the youngest do not know the year but still crowded halls draw. His solo concert in Carré is in fact sold so that the theater but had to enter a waiting list. When the lights go out, the evening begins with a loud booing of a room full of fans that have been down with the big star with barred.

An important aspect that characterizes Costello this evening, its very nice sense of humor. When the spotlight entering, he runs happily on stage, dives have a quick way behind the piano that is ready on the stage, jumps up, takes his hat off and put it back on and runs finally to one of his many guitars after he pit with the song "45" bet.

During this show brings the British singer-songwriter, the crème de la crème of his work played back, though sometimes it remains studiously quiet in the hall. After the end of 'Either Side of the Same Town "he turns around to take a sip of water and say on the basis of this silence:" I thought you were gone ". His show is full of funny anecdotes about his wild youth and many other stories, and also with covers of artists who have inspired him. He brings the song "Lost On The River" by Bob Dylan rendering and long not follow hereafter the well-known song 'She' by Charles Aznavour whom he knows to interpret after a deafening applause and screams the audience on a beautiful, sensitive manner fills.

It can be said with certainty that Elvis Costello is a real entertainer and a strong one-man show knows how to take sometimes is full of surprises down. This proves himself during the song 'Watching the Detectives' which he lengthy guitar solo performer; halfway through a minute, and at one point even from scratch with a megaphone up and through it begins to howl with the siren. After this special, memorable performance Costello takes away from the microphone, he plugs his guitar and he says he wants to play it. 'Alison' without any amplification because of the wonderful acoustics of the hall This he gets the whole room silent. The crowd goes afterwards from his roof and gives the man a deserved standing ovation that kind lasts until he stakes his first encore.

Where he has played only his guitar and everyone now already started asking where the piano was wondering (because it was still solo in concert?) Crawls Costello for some numbers behind this instrument. Its more than 2.5 hour show is finally even with a second encore. The star ends with the ballad "I Want You" and then with the stunner 'Peace, Love and Understanding "which he has given that they will not soon forget. More his fans an evening